Pon - Pia: 8:00 - 16:00 | Infolinka: +421 948 797 373 | Pri objednávke nad 99 € doprava ZADARMO

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa § 1 zák.č. 108/2000 Z.z. a spoločnosťou VTV s.r.o. (predávajúci), zapísaná v Obchodnom registri: oddiel: Srovložka číslo:  23862/P, IČO:45 981 582, DIČ:2023166904, Ič DPH: SK2023166904 -  uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.najlacnejsiediely.sk /ďalej len obchod/.

2. Predávajúci je firma zaoberajúca sa predajom náhradných dielov automobilov a má - v zmysle Výpisu zo Živnostenského registra na tento účel podnikania oprávnenie.

3. Kupujúci sa rozumie fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá po vlastnej autorizácií odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky spracovanej systémom obchodu.

5. Všeobecné obchodné podmienky  bližšie upravujú  a upresňujú  práva  a povinnosti predávajúceho   a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
 
Objednávka

1. Objednávku uskutočníte vložením tovaru do el. nákupného košíka.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky.

3. Po obdržaní objednávky Vám bude zaslaný iformačný e-mail, v ktorom budú podrobnejšie informácie o tovare
(doba dodania,cena za dopravu a pod.)
4. Pri objednávkach väčšieho rozsahu , na zákazku alebo podľa špecifických požiadaviek kupujúceho Vám bude zaslaná zálohová faktúra na úhradu.

5. Ak odberateľ bude súhlasiť s podmienkami dodania tovaru v informačnom e-maili (čo potvrdí e-mailom), zaplatí zálohovú faktúru (ak ju obdrží) až potom sa objednávka berie ako prijatá dodávateľom.
 
Dodacie podmienky

1. Dodacia doba je od 2 do 7 dní, záleží od druhu tovaru a skladových zásob.
2. Pri platbe vopred expedujeme tovar až po prevode peňazí na náš účet.
3. Tovar doručujeme kuriérom alebo si môžete tovar vyzdvihnúť osobne , najneskôr do 14 dní od oznámenia.
4. Termín dodania Vám bude oznámený vopred aspoň 1 deň pred dodaním.
5. Tovar dopravujeme k budove Vami určenej adresy, NEVYNÁŠAME!!!
6. V prípade oneskoreného dodania tovaru (z dôvodu vypredania zásob) Vás budeme okamžite informovať o tejto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky.
7. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č.108/2000 Z. z.  V takom prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje to písomne oznámiť predávajúcemu elektronickou poštou a vrátiť tovar na vlastné náklady predávajúcemu bez závad a v pôvodnom obale.
8. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku zaplatenej dopravy, do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu časť peňazí na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne v sídle predávajúceho. Tovar na dobierku NEPREBERÁME!!  Právo vrátiť tovar sa nevzťahuje na tovar poškodený a vyrobený na zákazku podľa požiadaviek zákazníka.          

Cena tovaru a doprava

1.Ceny uvedené v internetovom obchode,zobrazené pri jednotlivých kusoch tovaru sú platné v čase uskutočnenia objednávky..
2.Vyhradzujeme si právo zmeny cien pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok alebo pri ukončení akcie. Všetky ceny sú uvádzané vrátane 20%-nej Dph.
3. V cene tovaru nie je zahrnutá doprava.
4. Nákladady na dopravu sú kalkulované individuálne v závislosti od vzdialenosti,hodnoty, objemu a váhy tovaru.
5. Cena Vám bude oznámená pred potvrdením objednávky.
6. Cena za dopravu  tovaru je min. 4,90 € a max.: 25,00 €.
 
Spôsob platby

1. Dobierka kuriérom
2. Prevodom alebo priamym vkladom na účet vo  VÚB  2875933953/0200
3. Platba cez PayPal
3. V hotovosti pri osobnom odbere. 
 
Zálohová platba

Na tovar, ktorého objednaná hodnota je vyššia ako 500,00 EUR.

Stornovanie, záruka a reklamácie

1. Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr do 24 hodín od jej odoslania.
2. Stornovanie objednávky je kupujúci povinný poslať na email: tvardzik.vladimir@gmail.com. Z e-mailu ktorým objednávku zaslal. Z ktorého mu predávajúci pošle potvrdenie o zrušení objednávky.
3. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou (montážou), prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
4. Reklamáciu na zakúpený tovar je možné podať do 2 rokov od zakúpenia.
5. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že je poškodenie tovaru neodstrániteľné, nahradí predávajúci kupujúcemu poškodený výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
Reklamovaný tovar musí obsahovať výrobný a identifikačný štítok, pôvodný obal a doklad o jeho nadobudnutí.
6. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 
Alternatívne riešenie sporov

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@najlacnejsiediely.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné a prechodné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia  od 12.12.2016

V Hrabovci dňa 12.12.2016.